सूचना तथा समाचार

आर्थिक ऐन

दस्तावेज: 

व्यवसायिक शुल्क

व्यवसायिक शुल्क 

दस्तावेज: 

SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि दुधकोशी गाउपालिकको सूचना

यस गाउपालिकामा नयाँ SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि सूचना जारि भएकोले सूचनामा उल्लेख गरिए बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आवेदन दिन हुन् अनुरोध गरिन्छ  ।

Pages