सूचना तथा समाचार

SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि दुधकोशी गाउपालिकको सूचना

यस गाउपालिकामा नयाँ SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि सूचना जारि भएकोले सूचनामा उल्लेख गरिए बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आवेदन दिन हुन् अनुरोध गरिन्छ  ।

Pages