सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेको सुचना ।

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेमा  सुचना (सिभिल ईन्जिनियर, सव-ओभरसियर ,अनमि) ।

दस्तावेज: 

सुचना ! कार्यालय सहयोगी पदको लागि करार सेवामा लिने बारे ।

यस गाउँपालिका अन्तरगत ७ वटै वडा कार्यालयको लागि प्रति वडा १ जना कार्यालय सहायक पदमा सेवा करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय मिति २०७५।०५।०७ गते गाउँकार्यापालिकाले गरेको हुदाँ योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिबाट रित पूर्वक देरखास्तको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

सुचना!! सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा जानकारी गराउद छौ । सम्पत्ति विवरणको फारम गाउँपालिकाको वेबसाईटमा "विधुतीय शुसासन सेवा मेन्यू अन्तर्गत नमुना फारमहरु"  बाट प्राप्त गर्न सकिने छ।

Pages