सूचना तथा समाचार

सुचना!! सुचना!! सुचना!!

सुपरीवेक्षक र गणक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना।।

दस्तावेज: 

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

एम.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड साहयक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

दस्तावेज: