सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेको सुचना ।

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेमा  सुचना (सिभिल ईन्जिनियर, सव-ओभरसियर ,अनमि) ।

दस्तावेज: 

सुचना ! कार्यालय सहयोगी पदको लागि करार सेवामा लिने बारे ।

यस गाउँपालिका अन्तरगत ७ वटै वडा कार्यालयको लागि प्रति वडा १ जना कार्यालय सहायक पदमा सेवा करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय मिति २०७५।०५।०७ गते गाउँकार्यापालिकाले गरेको हुदाँ योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिबाट रित पूर्वक देरखास्तको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

Pages