FAQs Complain Problems

०७८/०७९

रोजगार सहायकको दरखास्त फाराम ।

रोजगार सहायकले निवेदन दिन आवश्यक फाराम ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण ।

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण ।

दस्तावेज: 

मिति २०७९/०३/१० गते हुने गाउँसभा सम्बन्धि सुचना!!!

यस माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको गाउँ सभा तपशिलको विषय वस्तु माथि छलफल गर्न बैठक बस्नु पर्ने भएकोले निम्म, समय र स्थानमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिलः

१. आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

२. आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक माथि छलफल