FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भुक्तानी बन्द सम्बन्धि सुचना !!

आ.व. २०७७/०७८ को भुक्तानी बन्द सम्बन्धी सुचना।।

गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

यस गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्नु हुने गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

दस्तावेज: 

सेवा बन्द हुने सम्वन्धमा ।

सेवा बन्द हुने सम्बन्धी सुचना ।