FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यवसायिक शुल्क

व्यवसायिक शुल्क 

दस्तावेज: 

SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि दुधकोशी गाउपालिकको सूचना

यस गाउपालिकामा नयाँ SBA तालिम प्राप्त अ.न.मि भर्ना सम्बन्धि सूचना जारि भएकोले सूचनामा उल्लेख गरिए बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आवेदन दिन हुन् अनुरोध गरिन्छ  ।

Pages