FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सुचना!!

विज्ञापन नं. ०७७/०७८-०८ र ०७७/०७८-१३ को नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्वन्धी सुचना !!

करार सेवामा लिने सम्बन्धी सुचना !!

यस गाउँपालिका अन्तर्गतको वस स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि कार्यालय सहयोगी पदको  लागि करार सेवामा लिने सम्वन्धी सुचना !!

दस्तावेज: 

करार सेवामा लिने सम्वन्धी सुचना ।

करार सेवामा लिने सम्वन्धी प्रथम पटक प्रकाशन भएको सुचना !! यो सुचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र माग बमोजिमको विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा नेवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

कम्प्यूटर अपरेटर करार सेवामा लिने सम्वन्धी सुचना !!

कम्प्यूटर अपरेटर करार सेवामा लिने सम्वन्धी प्रथम पटक प्रकाशन भएको सुचना !! यो सुचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र माग बमोजिमको विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा नेवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

भुक्तानी बन्द सम्बन्धि सुचना !!

आ.व. २०७७/०७८ को भुक्तानी बन्द सम्बन्धी सुचना।।

गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

यस गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्नु हुने गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

दस्तावेज: 

सेवा बन्द हुने सम्वन्धमा ।

सेवा बन्द हुने सम्बन्धी सुचना ।

Invitation for bids

Invitation  for bids

बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना।

बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना।

दस्तावेज: 

Pages