FAQs Complain Problems

७७/७८

आ.व. २०७९/०८० मा कार्यन्वयन हुने योजना/ कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्नुहुन।

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आ.व.

आय व्ययको विवरण आ.व. २०७७/०७८

आय व्ययको विवरण  आ.व. २०७७/०७८

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

माप्य दुधकोसी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम।

दस्तावेज: