विज्ञापन नं २ अनमि करारकाे लागि नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

विज्ञापन नं २ अनमि करारकाे लागि  नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेको सुचना ।

सेवा करारमा जनशत्ति लिने बारेमा  सुचना (सिभिल ईन्जिनियर, सव-ओभरसियर ,अनमि) ।

दस्तावेज: 

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना !!

गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: